Informace o očkování proti nemoci covid-19 pro chronicky nemocné osoby

Napsal/a celiacicz

6 ledna, 2021

Informace o očkování proti nemoci covid-19 pro chronicky nemocné osoby

Níže naleznete informace o očkování proti nemoci covid-19 určené především rizikovým skupinám. Postupně budeme přidávat další a aktualizovat stávající. 

Publikováno: 5. 1. 2021 na portálu pro pacienty a pacientské organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky.


1. PROČ OČKUJEME 

Očkování osob je nejefektivnějším způsobem zastavení šíření pandemie nemoci covid-19. Některé nemoci byly očkováním dokonce úplně vymýceny. 

Díky společnému úsilí velkého množství výzkumných týmů světa se ve velice rychlé době, aniž by se přeskočilo jakékoliv ze stádií výzkumu a testování, podařilo vyvinout vakcínu proti nemoci covid-19. Nyní je nutné, co nejrychleji naočkovat co nejvyšší počet obyvatel České republiky, aby se snížil počet závažných případů průběhu nemoci covid-19 a s tím spojená zátěž na zdravotnický systém. 

Očkováním se nemoci covid-19 pravděpodobně nezbavíme. Naopak se předpokládá, že díky očkování se tato nemoc stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se bude moci vrátit do standardního stavu bez probíhající pandemie a začít postupně pracovat na nápravě škod touto pandemií způsobených. 

V tom nám pomůže právě kolektivní imunizace společnosti prostřednictvím dostatečného proočkování obyvatelstva. Abychom toho dosáhli je potřebné proočkovat 65–70 % populace. Z toho důvodu Vás žádáme, pokud jste k tomu zdravotně způsobilý/á, abyste očkování podstoupil/a co nejdříve. Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou. 


2. KDO A KDY BUDE OČKOVÁN? 

S ohledem na omezené množství vakcíny v počáteční fázi očkování jsou ve Strategii očkování proti covid-19 stanoveny prioritní skupiny osob, které jsou vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemocí covid-19 nejvíce ohroženy, a proto budou očkovány přednostně. Mezi prioritní skupiny budou zahrnuty také osoby představující klíčový personál pro další zvládání pandemie, resp. pro nastupující očkovací kampaň. Strategie dále rozděluje průběh očkování do několika fází. 

Do prioritní skupiny patří osoby, které patří do alespoň jedné z níže vyjmenovaných kategorií: 

 • osoby 65 let věku a starší, s prioritizací od nejstarších osob 
 • osoby pečující o osoby se zdravotní indikací nebo o osoby starší 80 let věku 
 • pacienti se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus 
 • pacienti s obezitou, tj. pacienti s hodnotou BMI přesahující 35 kg/m2 
 • pacienti s chronickým respiračním onemocněním, tj. CHOPN, bronchiektázie, cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD 
 • pacienti se závažným onemocněním ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5 
 • pacienti s hemato-onkologickým onemocněním 
 • pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně 
 • pacienti se závažným dekompenzovaným onemocněním srdce, tj. srdeční selhávání a ischemická choroba srdeční, zejména stav po akutním koronárním syndromu a po revaskularizaci, kardiomyopatie 
 • pacienti s rezistentní hypertenzí, tj. se zvýšeným krevním tlakem o hodnotě 140/90 mmHg nebo vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv 
 • pacienti se vzácným genetickým onemocněním, kteří pro svou intelektovou nedostatečnost nebo vývojové poruchy chování, nebo další postižení, např. mobility či respiračních funkcí jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění covid-19 
 • pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese) 
 • pacienti s imunodeficiencí 


Jak se dozvím, zda jsem vhodný/á kandidát/ka na očkování? Potřebuji mít doporučení od lékaře? 

V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. Doporučení lékaře se nevyžaduje. S ohledem na cíl proočkování co největšího počtu obyvatel v co nejkratším čase není možné postupovat tak, že by k očkování v očkovacích centrech byla nutná nejprve indikace praktickým lékařem daného pacienta. V počátku očkování, z důvodu postupného naskladňování dávek vakcín, budou nejprve očkovány prioritní skupiny osob stanovené Strategií očkování proti nemoci covid-19, které budou muset na místě doložit svoji příslušnost k prioritní skupině. 


Budou do očkování zahrnuti i moji blízcí? Co je třeba udělat k tomu, aby byli očkováni všichni v mém okolí? 

Očkování je dobrovolné a záleží na každém, zda se nechá očkovat. Vzhledem k zatím omezenému množství dávek vakcín, byly ve Strategii očkování proti nemoci covid-19 určeny prioritní skupiny, které budou očkovány přednostně. Očkování bude probíhat v několika fázích, které stanoví rovněž Strategie očkování. Pro ochranu zranitelných osob, které však z důvodu svého věku nebo kontraindikace samy očkovány být nemohou, je dána možnost prioritního očkování pro osoby, které o ně pečují. 


Kdy budou moci být očkovány děti do 16 let? 

Vakcína Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech je registrována pro použití pouze pro osoby starší 16 let. Bezpečnost a účinnost vakcíny nebyla u dětí mladších 16 let dosud stanovena. Osoby mladší budou očkovány, až bude registrována vakcína pro použití u osob mladších. 


3. VAKCÍNY 

Veškeré léčivé přípravky včetně vakcín musí projít složitým a kontrolovaným vývojem tak, aby se zajistila jejich bezpečnost a účinnost. Vývoj je zakončen registrací, po které je možné přípravek uvádět na trh. Samozřejmě i všechny registrované vakcíny proti nemoci covid-19 prošly, resp. projdou, všemi fázemi a jsou, resp. budou, dostatečně bezpečné a účinné. Sledování bezpečnosti a účinnosti probíhá i po uvedení vakcíny na trh prostřednictvím tzv. farmakovigilance, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.  

V současné době je registrována pouze vakcína od konsorcia Pfizer/BioNTech, která nese název Comirnaty. Dále se předpokládá, že budou registrovány vakcíny od těchto společností: Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson&Johnson (Jansen), Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. 


Jaký je rozdíl mezi jednotlivými vakcínami? 

V současnosti jsou ve vývoji čtyři různé typy vakcín. 

Prvním typem jsou vakcíny na bázi nukleové kyseliny mRNA. Do této kategorie spadají vakcíny od konsorcia Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna a CureVac. Tento typ vakcíny obsahuje nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly vytvářet část tzv. spike proteinu, který je jedinečný pro koronavir způsobující onemocnění covid-19. Imunitní systém proti této pro tělo cizorodé látce následně vytvoří protilátky. Protože se vyrobí jen část spike proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti covid-19, ale vyvolat komplexní imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před tímto onemocněním. V případě, že očkovaná osoba přijde do styku s koronavirem způsobujícím onemocnění covid-19, její imunitní systém rozpozná spike protein na jeho obalu a rychle a efektivně na něj zaútočí pomocí protilátek.  

Pro více informací o vakcínách typu mRNA doporučujeme dokument Státního zdravotního ústavu Základní údaje o mRNA covid-19 vakcíně nebo výzvu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ke zvládnutí současné epidemiologické situace s covid-19 a očkování

Druhým typem jsou vakcíny od společností AstraZeneca a Johnson&Johnson (Jansen) využívající tzv. vektorovou technologii, při níž se na vektor – adenovir, připojí genetická informace z koronaviru. Tato kombinace vyvolá v těle očkované osoby imunitní odpověď proti koronaviru způsobujícímu nemoc covid-19.  

Dalším typem je vakcína na bázi proteinů vyvíjená společností Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. Tato vakcína obsahuje fragmenty bílkoviny, která je pro virus jedinečná. Imunitní systém tuto jedinečnou bílkovinu rozpozná a vytvoří přirozenou obranu proti infekci covid-19. 

Posledním typem jsou celovirionové (atenuované) vakcíny obsahující buď živé neškodné a nechoroboplodné mikroorganismy nebo usmrcené patogeny a nemohou se tedy po aplikaci vakcíny množit v těle hostitele a tím mu způsobit onemocnění.  

Žádná z vakcín nemůže způsobit onemocnění covid-19 u očkované osoby. 


Mohu si vybrat, jaký typ vakcíny dostanu? 

Očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné. Každý se může svobodně rozhodnout, zda a příp. jakou vakcínou chce být očkován. K očkování může dojít jedině na základě informovaného souhlasu očkované osoby. 


Bude se očkovat jednou nebo více dávkami? Pokud více dávkami, v jakých časových rozestupech? 

Vakcínu od konsorcia Pfizer/BioNTech je nutné očkovat dvěma dávkami. Druhá dávka bude stejným způsobem podána nejdříve 21 dní po podání první dávky. Termín očkování druhé dávky Vám sdělí očkující lékař. Je velmi důležité, abyste podstoupil/a i očkování druhou dávkou, jinak Vás nemusí očkovací látka vůbec nebo dostatečně ochránit proti onemocnění.  

Způsob očkování dalšími zatím neregistrovanými vakcínami není zatím znám. 


Za jak dlouho po očkování začne být vakcína účinná? 

V případě očkování vakcínou Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech nemusí být ochrana proti nemoci covid-19 dostatečná dříve než sedmý den po podání druhé dávky očkovací látky, tj. přibližně měsíc po první dávce očkování. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. 

Informace o dalších zatím neregistrovaných vakcínách nejsou zatím známy. 


Budeme přebírat informace o očkovaných ze zahraničí, kde se již očkuje? 

Mezinárodní spolupráce ohledně onemocnění covid-19 a očkování proti němu funguje a bude fungovat i nadále. V rámci farmakovigilance se u registrovaných vakcín v České republice a Evropské unii sleduje a vyhodnocuje jejich bezpečnost a účinnost. 


Jak dlouho trvá ochrana před onemocněním? 

Doba ochrany poskytovaná vakcínou zatím není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích. 


4. ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE MOHU NECHAT OČKOVAT? 

Souhrn údajů o přípravku vakcíny Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech vypracovaný Evropskou lékovou agenturou obsahuje kontraindikace a další obecná doporučení. Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího nebo očkujícího lékaře. 


V jakém zdravotním stavu bych měl/a být, abych mohl/a být očkován/a? 

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení vakcinace. 


Pokud jsem onemocnění covid-19 již prodělal/a, kdy nejdříve po skončení infekce covid-19 se mohu nechat očkovat? 

Prodělané onemocnění covid-19 není kontraindikací očkování. Je doporučeno provést očkování přibližně po 90 dnech od příznakového průběhu onemocnění covid-19. Z dlouhodobého hlediska očkování přináší benefit a poskytuje časově delší ochranu proti onemocnění covid-19 než samotné prodělání nemoci.  Jakékoli jiné očkování je možné zahájit nejdříve za 14 dnů po ukončení izolace pro onemocnění covid-19 v případě příznakového průběhu a za 7 dnů v případě bezpříznakového průběhu. 


Je nutné se před očkováním nechat otestovat? 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covid-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 


Kdo mi řekne, jaké jsou kontraindikace očkování? 

Kontraindikace by Vám měl sdělit očkující lékař, příp. Váš ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek vakcíny. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním. Z důvodu nedostatku údajů se má podávání vakcíny v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se vakcína Comirnaty vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. 


5. OBJEDNÁVÁNÍ SE K OČKOVÁNÍ 

Informace ohledně jednotlivých fází očkování naleznete ve Strategii očkování proti covid-19. Informace o jednotlivých fází (viz níže) jsou převzaty ze zatím neodsouhlaseného Metodického pokynu pro očkovací kampaň. 


Kdy a kam budu moci jít na očkování? 

Průběh očkování se bude měnit v závislosti na dostupnosti a množství jednotlivých vakcín.  

Fáze IA (leden až únor) 

Dostupná je pouze vakcína od konsorcia Pfizer/BioNTech, kterou nebudou z důvodu náročných požadavků na skladování očkovat praktičtí lékaři. Rezervační systém se spouští dne 15. ledna pouze pro seniory. Očkováni budou: 

 • senioři (80+) 
 • senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující 
 • klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienty odlehčovacích služeb 
 • zdravotníci poskytující péči pacientům s nemocí covid-19 

Fáze IB (únor až červen) 

Vakcíny jsou dostupné od vícero výrobců. Očkování provádí maximální počet zřízených očkovacích míst a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojují ordinace praktických lékařů. Zároveň jsou kraji pro širokou veřejnost zřizována velkokapacitní očkovací místa dle potřeby kraje, okresů. Očkovány budou prioritní skupiny osob. Centrální rezervační systém je od 1. února otevřen široké veřejnosti. 

Fáze II (červenec 2021 – 2022) 

Probíhá očkování široké veřejnosti v maximálním počtu zřízených očkovacích míst a ordinací praktických lékařů. Očkováni jsou všichni zájemci bez prioritizace. 


Jak se mohu přihlásit na očkování? 

Centrální rezervační systém bude poprvé spouštěn pro seniory od 15. ledna. V rámci registračního formuláře bude nutné vyplnit základní údaje, informace o zdravotním stavu za účelem prioritizace a preferované očkovací místo. Z registrace je vypočteno bodové skóre, které určí, kdy bude osoba vyzvána k rezervaci konkrétního termínu. Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, příp. dalších osob, mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221. 


Co mám dělat, když se nemohu dostavit do očkovacího centra? Bude mi poskytnut mobilní očkovací tým? 

Strategie očkování proti covid-19 počítá s fungováním mobilních očkovacích týmů. Bližší informace o jejich fungování brzy zveřejníme. 


Jaká bude cena očkování? 

Očkování je bezplatné, protože je plně hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. 


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Nežádoucími účinky se rozumí odezva na vakcínu, která je nepříznivá a nezamýšlená. 


Jaké mohou být nežádoucí účinky? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky vakcíny od konsorcia Pfizer/BioNTech byly u účastníků klinických studií pozorovány bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a odezněly během několika dní. Jsou způsobené žádanou reakcí imunitního systému na cizorodý prvek v těle. Více informací o nežádoucích účincích naleznete v souhrnu údajů o přípravku.  


Co se stane, když budu mít z vakcíny nežádoucí účinky? 

Nežádoucí účinky se u vakcíny mohou objevit jako u kteréhokoliv léčiva. Bezpečnost vakcíny bude nadále sledována. V případě, že se u Vás objeví závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nahlaste ho Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zaslat pomocí tištěného nebo elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz


7. ODKAZY NA DALŠÍ INFORMACE 

Strategie očkování proti covid-19 v České republice (ze dne 22. prosince 2020) 

Informace pacientských a odborných organizací k očkování: 

Souhrn údajů o přípravku – vakcína Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech 

Základní údaje o mRNA vakcíně: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv: 

Aktuální informace o covid-19 – oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví: 

Covid portál 

Vytvořil:Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ministerstvo zdravotnictví ČR