UŽITEČNÉ INFORMACE

POMOC STÁTU A POJIŠŤOVEN

PŘÍSPĚVKY A POMOC STÁTU A POJIŠŤOVEN

Je třeba konstatovat, že celiakie je jedinou nemocí, jejíž kauzální léčba – bezlepková dieta – není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Rovněž možnosti podpory od státu jsou velmi skromné a odvisí bohužel spíše od sociální situace rodiny. Již od poloviny roku 2008 začaly některé vybrané pojišťovny v rámci svých preventivních balíčků přispívat alespoň symbolicky, přestože není v platných předpisech, upravujících poskytování zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění stanoven ani nařízen žádný způsob úhrady nákladů spojených s dietním stravováním pacientů s celiakií.

A to i přesto, že již v roce 2005 byla Komisí pro celiakální sprue, tehdejším poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR, zpracována studie, která ukázala, že bezlepková dieta jednoho celiaka zatěžuje rodinný rozpočet průměrně třemi tisíci korunami měsíčně. jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkáváme.

PŘÍSPĚVKY A DÁVKY HMOTNÉ NOUZE

Příspěvek pojišťovny

Příspěvky pojišťoven se každý rok mění, aktuální informace získáte na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Přehled jsme pro vás zpracovali v článku Pojišťovny a příspěvky pro celiaky v roce 2023.

Aktuálně nejvíce, a to 8 000 Kč ročně pro děti a studující do 26 let, přispívá z Fondu prevence Všeobecná zdravotní pojišťovna (111).

Dávky hmotné nouze

Dávky hmotné nouze podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který byl upravenou vyhláškou MPSV č. 389/2011, jsou vázány na výši příjmu domácnosti, a patří mezi ně příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky měsíčně se opakující. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou.

 1. Příspěvek na živobytí – je jediná dávka, u které se zohledňuje nutnost dodržování bezlepkové diety. Při výpočtu životního minima se u osoby, která musí dodržovat bezlepkovou dietu, podle §29 zvýšení částky na živobytí osoby z důvodu dietního stravování, částka na živobytí u osoby s celiakií se zvyšuje životní minimum o částku 2 800,– Kč. Aby byl příspěvek přiznán, nesmí příjem osoby a společně posuzovaných osob dosáhnout po odečtení přiměřených nákladů na bydlení částky na živobytí. K žádosti je nutné doložit potvrzení od lékaře – gastroenterologa, příp. internisty. Tuto dávku vyřizuje Úřad práce – kontaktní pracoviště SSP.
 2. Doplatek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Zvýšené náklady na bezlepkovou dietu se nezohledňují.
 3. Mimořádná okamžitá pomoc. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba  poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik přesně daných situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

O dávce rozhodují pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce podle mnoha kritérií. Je možné i zohlednění zdravotně indikované bezlepkové diety, a to jak u dítěte s celiakií, tak u dospělého celiaka.

Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise, nebo je na základě podrobnějších znalostí o Vaší konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky, kde se o mimořádnou pomoc žádá.

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.

K vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa Vašeho trvalého pobytu.

Pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce České republiky jsou povinni Vám pomoci s vyplněním žádosti, informovat Vás o podmínkách nároku a vždy Vaši žádost přijmout. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nelze přiznat zpětně, ale náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek (odvolání), a to způsobem, uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí. Proto věnujte informacím v něm uvedeným náležitou pozornost.

Základní informace o jednotlivých dávkách najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz. Podrobnější informace Vám poskytnou, a případné dotazy k Vaší konkrétní situaci odpoví, pracovníci Úřadu práce České republiky.

Příspěvek na péči

Další možností, jak lze zohlednit zvýšenou péči o dítě – celiaka od 1 roku do 18 let věku, je příspěvek na péči.

Je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Vychází se ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Zákon o sociálních službách rozlišuje následující čtyři stupně závislosti. K nim jsou od 1. srpna 2016 stanoveny pro osoby do 18 let věku tyto výše příspěvku:

 • 3 300 Kč, jedná-li se o stupeň I (lehká závislost);
 • 6 600 Kč, jedná-li se o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 13 900 Kč, jedná-li se o stupeň III (těžká závislost);
 • 19 200 Kč, jedná-li se o stupeň IV. (úplná závislost)

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 1. mobilita;
 2. orientace;
 3. komunikace;
 4. stravování;
 5. oblékání a obouvání;
 6. tělesná hygiena;
 7. výkon fyziologické potřeby;
 8. péče o zdraví;
 9. osobní aktivity;
 10. péče o domácnost.

U dětí s celiakií by měly být zohledněny body d) stravování, h) péče o zdraví a i) osobní aktivity.

Pro přiznání Příspěvku na péči pro děti od 1 do 18 let ve stupni I (3 300 Kč měsíčně) je nutné dosáhnout 3 bodů, jinak není příspěvek přiznán. V případě dalších zdravotních obtíží je možné dosáhnout i na vyšší stupeň.

Tuto dávku rovněž vyřizuje Úřad práce – kontaktní pracoviště SSP.

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

 1. Z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to
 2. Nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
 3. Rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.
 4. Z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

* zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o  sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Povinnosti účastníků řízení

Účastníci řízení jsou povinni:

 • Podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči.
 • Písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • Využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.
 • V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

Důležité upozornění

 • Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě Vašeho bydliště. Aktuální informace poskytujeme také na telefonických i e-mailových kontaktech uvedených na www.celiac.cz.
 • Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře.
 • Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.
 • V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Použité materiály: https://portal.mpsv.cz/