Prevalence celiakie u rizikových skupin populace

Napsal/a celiacicz

26 listopadu, 2020

Prevalence celiakie u rizikových skupin populace

Celiakie je nadále v české populaci nedostatečně diagnostikovaná. Příčinou je změna fenotypu choroby v  posledních desetiletích. Střevní příznaky dominují jen u malých dětí. U starších dětí, mladistvých a zejména u dospělých převládají mimostřevní příznaky.

Nejdůležitější opatření ke zlepšení současného stavu je cílený screening zaměřený na rizikové skupiny [1]. V dětském a adolescentním věku jsou k cílenému screeningu indikováni pacienti, u kterých jsou přítomny symptomy či onemocnění asociovaná s celiakií (viz tabulka), a příbuzní 1. stupně pacientů s celiakií.

Dvoustupňový screening doporučuje u  symptomatických pacientů v první etapě stanovení sérových protilátek anti-TG2-IgA a celkového IgA. Při selektivním deficitu IgA se stanoví anti-TG2-IgG. U  asymptomatických pacientů (s asociovaným onemocněním nebo příbuzní 1. stupně) je doporučeno stanovit genotyp HLA-DQ2 a  HLA-DQ8. Při jeho pozitivitě se pokračuje stanovením protilátek.

Rozšířené možnosti cíleného screeningu u dospělých pacientů upravuje věstník MZ ČR [24]. Vytipování možného nositele onemocnění provádějí: praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté.

celiakie%riziko zvýšeného výskytu
evropská populace0,7 – 1
příbuzní
rodiče, sourozenci4 – 56x
prarodiče, bratranci a sestřenice33x
Downův syndrom5 – 127 – 18x
diabetes 1. typu5 – 107 – 13x
autoimunitní thyreoiditis2 – 76x (u dětí méně)
Turnerův syndrom4 – 85 – 11x
Wiliamsův syndrom811x

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al.; ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease Diagnosis; ESPGHAN Gastroenterology Committee; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54 (1): 136–160.

24. Cílený screening celiakie. Metodický pokyn MZ ČR. Věstník MZ ČR, částka 3, 2011
MUDr. Pavel Frühauf, CSc., KDDL VFN v Praze 2
Zpravodaj 2018/1