Prevence celiakie

Napsal/a celiacicz

12 února, 2023

Prevence je definována jako jakákoliv aktivita, která redukuje mortalitu a morbiditu choroby. Rozlišujeme primární, sekundární a terciální prevenci.

Úvod

Recentní metaanalýzy uvádějí, že globální prevalence celiakie stoupá, je nyní 1,4 % určená na základě stanovení protilátek (séroprevalence) a 0,7 % na základě bioptického vyšetření. U rizikových skupin je prevalence kolem 10 %: celiakie u příbuzného prvního řádu (rodiče nebo sourozenec), postižení autoimunitním onemocněním (např. diabetes 1. typu), IgA deficience a chromozomopatie (m. Down, Turner).

Úrovně prevence:

 • primární: zabránění rozvoji choroby
 • sekundární: časná detekce a léčba, screening
 • terciální: adherence k dietě

Primární prevence

Tab. 1 Primární prevence celiakie

Evidence based medicineZávěr
kojenecká výživa:
kojení
kojení v době zavedení lepku
čas zavedení lepku
množství zavedeného lepku

není efekt
není efekt
není efekt
nejasné*  
infekce (střevní)nejasné
způsob porodunení efekt
antibiotikanejasné
mikrobiotanejsou data

*Zavádění lepku by mělo být postupné s počáteční nabídkou malého množství lepku, která se postupně zvyšuje.

V publikované studii bylo úvodní množství lepku, které snižovalo u kojených dětí riziko rozvoje celiakie, definováno jako dávka pod 7 g/den (2 lžičky pšeničné mouky do zeleninového příkrmu nebo 2 piškoty do ovocného příkrmu = 6 g lepku).

Současná doporučení pro zavádění kojenecké komplementární výživy:

 • Lepek mezi 4. *  – 12. měsícem
 • Alergenní strava po 4. měsíci
 • Kravské mléko (neupravené) po 12. měsíci**
 • Všichni kojenci by měli konzumovat potraviny bohaté na železo, včetně masa
 • Nesladit, nesolit v prvním roce života
 • Veganská výživa vždy s lékařskou supervizí

*konec 4. měsíce
** do dvou let plnotučné mléko

Sekundární prevence

Současná doporučení pro diagnostiku celiakie:

 • Při hodnotách protilátek proti transglutamináze (anti tTG2IgA) 10x a více nad normu, které jsou potvrzeny i v opakovaném odběru u dětského gastroeneterologa, který zjistí při tomto odběru i pozitivní hodnoty protilátek proti endomysiu, je možné diagnózu stanovit bez nutnosti biopsie.
 • V ostatních případech i při nízké hladině celkového IgA (negativitě anti tTG2IgA) a pozitivně anti tTG2IgG biopsie.
 • Klinické obtíže a stanovení HLA DQ/8 nejsou obligatorním kritériem non-biopsy diagnózy. Kroky k dosažení bezlepkovosti:

Tab. 2 Kroky k dosažení bezlepkovosti

Adekvátní a vyvážená bezlepková dieta

EdukaceSledováníOvoce a zeleninaBezlepkové produktyPseudocereáliePřirozeně bezlepkové
Časná edukace
Výběr potravin Značení  
Adherence
Nutriční hodnocení
Rozpoznání deficitů
5  porcí /denFortifikované: Stopové prvky:
Fe, Ca
Vitaminy: kys. listová, B12
Pohanka, Rebarbora, Slzovka, Laskavec, Špenát, Čirok, Merlík, Proso, Milička, Cukrová třtinaMaso, Rýže, Kukuřice, Brambory, Mléko

Tab. 3 Doporučené parametry k monitoraci celiakie

TestDiagnostikaSledování
Výška, váha, BMI++++
Anti-tTG IgA++++
Krevní obraz++++
Ferritin, Fe, vazebná kapacita++*
Vitamin D+*
Ca, P, ALP, parathormon**
Kostní denzitometrie**
Foláty**
Další vitaminy, stopové prvky**
AST, ALT+*
Screening DM1 (oGTT, glykovaný hemoglobin)**
TSH (protilátky až při abnormálních hodnotách TSH ̊)+++
HBsAg+*

++ nezbytné parametry, + indikováno, *fakultativně podle klinického stavu,  ̊TPOAb

První kontrola je vhodná za půl roku po začátku dodržování diety, po dosažení negativity protilátek je jako referenční období ve většině prací udávána dispenzarizace u dětského gastroenterologa po 12 měsících.

Cílený screening celiakie

Ke screeningu jsou indikovány osoby (týká se i dospělých)

A. Rizikové choroby a skupiny

 • Příbuzní celiaků 1. stupně (rodiče, sourozenci), při jejich pozitivitě také 2. stupně (prarodiče, strýcové, tety, bratranci a sestřenice), zejména při výskytu podezřelého symptomu nebo jiné autoimunitní choroby
 • Dermatitis herpetiformis (Duhring)
 • Mikrocytární anémie nereagující na léčbu preparáty železa
 • Předčasná osteoporóza
 • Terapeuticky rezistentní průjmová forma syndromu dráždivého střeva
 • Polyneuropatie a myopatie nejasné etiologie
 • Ataxie nejasné etiologie
 • Deprese a poruchy chování
 • Amenorhea, pozdní menarche
 • Infertilita a poruchy reprodukce
 • Downův a Turnerův syndrom

B. Podezřelé symptomy

 • Opožděný psychosomatický vývoj
 • Nevysvětlený úbytek tělesné hmotnosti
 • Nízké sérové železo
 • Výrazné izolované zvýšení sérových aminotransferáz
 • Izolovaný deficit IgA
 • Recidivující aftózní stomatitida
 • Hypoplazie zubní skloviny

B. Přidružené autoimunitní choroby

 • Diabetes mellitus 1. typu
 • Autoimunitní tyreoiditida a jiné autoimunitní endokrinopatie
 • Autoimunitní hepatitida
 • Systémový lupus erythematodes
 • Primární sklerózující cholangitida
 • Primární biliární cholangitida
 • Sjögrenův syndrom
 • Choroby pojiva
 • IgA nefropatie

Populační screening

V populačních screeningových studiích se ukazuje, že symptomy nejsou spolehlivým prediktorem celiakie, takže neredukují riziko celiakie ve srovnání s nediagnostikovanými a tudíž neléčenými formami. Populační screening je stále diskutován, především s ohledem na parametr cost/benefit.

Terciární prevence

Možnosti sledování adherence pacienta s bezlepkovou dietou:

Dosud neexistuje metoda, která by spolehlivě odkryla non-adherenci k bezlepkové dietě. V klinické praxi se užívá kombinace několika metod. Mezi možnosti sledování adherence pacienta s bezlepkovou dietou patří:

 • Vyhodnocování příznaků onemocnění: V případě symptomatické celiakie je sledování vymizení, zhoršení nebo znovuobjevení příznaků nepřímým ukazatelem stupně adherence s bezlepkovou dietou. Tuto metodu však nelze používat izolovaně ve sledování adherence, zejména u asymptomatických pacientů, nebo lidí s minimálními příznaky onemocnění při kontaktu s lepkem.
 • Dotazníkové šetření a pohovory s nutričním terapeutem: V klinické praxi se používá řada dotazníků hodnotících dodržování bezlepkové diety. Limitací je, že údaje spoléhají na pravdomluvnost pacienta, resp. jeho zákonného zástupce.
 • Kontrolní endoskopie s odběrem biopsií: Histologická verifikace celiakie je důležitá při diagnostice dětských pacientů při nesplnění kritérií diagnostiky bez biopsie a u všech dospělých pacientů. Vzhledem k invazivnímu charakteru vyšetření s nutností celkové anestezie v dětském věku nelze užívat endoskopie rutinně v evaluaci stupně slizničního hojení.
 • Sérologické testy: Odběr protilátek je prvním krokem při zvažování diagnózy celiakie. Ukazuje se, že hodnocení adherence k bezlepkové dietě jen na podkladě sérologie je  značně limitované. Zdá se, že hladina protilátek nekoreluje s histologickým nálezem nebo přítomností příznaků celiakie. Vysvětlením je, že tyto protilátky mají relativně dlouhý poločas a jejich hladiny reflektují imunitní reakci organismu a nikoli přímé postižení střevní sliznice. Ke snížení hladin protilátek může dojít po 6-24 měsících od vysazení lepku v dietě. Sérologické testy nemusí zachytit nízké nebo nepravidelné expozice lepku.

Závěr

 • Kojenecká výživa nemá podle dosavadních poznatků kauzální vliv na rozvoj celiakie.
 • Enviromentální vlivy – zatím nejsou poznatky použitelné pro primární prevenci celiakie.
 • V sekundární prevenci se uplatňuje cílený screening vybraných skupin, nejsou dostatečná data pro populační screening.
 • Zatím není jednoznačný, běžně použitelný, marker pro terciální prevenci celiakie (adherenci k dietě).

MUDr. Pavel Frühauf, CSc., KPDPM 1. LF UK a VFN Praha
Zdroj: Pediatrie pro praxi 4/2022